ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт!

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством електронен магазин МОБИФОН, намиращ се на електронен адрес www.mobifon.bg, и електронна поща office@mobifon.bg, както и условията за ползване на електронен магазин МОБИФОН за територията на Република България, между:

Търговско дружество „Мобифон БГ” ЕООД, ЕИК 200789761, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, Митрополит Панарет, №26, ет. 5, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и Лицето по смисъла на чл. 1.1. от тези Общи условия, което ползва електронен магазин МОБИФОН и/или иска да сключи договор от разстояние, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ,

С цел избягване на всякакво съмнение, електронен магазин МОБИФОН, намиращ се на електронен адрес www.mobifon.bg, се администрира от „Мобифон БГ” ЕООД.

Електронен магазин МОБИФОН – www.mobifon.bg служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на широка гама стоки.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, ТЪРГОВЕЦА е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт!


ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „Мобифон БГ” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200789761, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. Митрополит Панарет, №26, ет. 5, телефон за контакти: + 359 898 494 300, електронна поща: office@mobifon.bg и интернет страница: www.mobifon.bg, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и Потребителите на уеб сайта, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между ТЪРГОВЕЦ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ във връзка с използването на електронния магазин са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който ПОЛЗВАТЕЛЯТ за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на електронния магазин и имат действие до спиране използването на електронния магазин. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да използва електронния магазин и цялото съдържание на електронния магазин законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.


1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. За да пазарува и ползва всички услуги на електронният магазин на ТЪРГОВЕЦА, е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е физическо лице (на или над 18г.) или юридическо лице или друго правно образувание, да се е регистрирал доброволно и безплатно чрез регистрационната  форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, електронна поща и парола, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура.

1.2. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ, когато закупува стоки и от електронен магазин МОБИФОН – www.mobifon.bg за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изисква предоставянето на коректни данни с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е ПОЛЗВАТЕЛЯТ да попълва на кирилица имената и адрес за доставка.

1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочен от него електронен адрес потвърждение за потребителското име, с което ще може да влиза и ползва създадения профил в електронния магазина на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно и/или неточно посочени данни ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създаденият профил.

1.5. В електронен магазин МОБИФОН – www.mobifon.bg, съгласно чл.47 от ЗЗП, на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включен ДДС.

1.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, за по-пълна информираност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ при избора на покупка.

1.7. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да, прекрати, промени, разшири или да се преустанови за постоянно, по всяко време провежданата АКЦИЯ, като обяви това публично на сайта www.mobifon.bg

1.9. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ техническа информация за продуктите съгласно техническите характеристики дадени от Производителя.

2. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки онлайн от електронен магазин МОБИФОН – www.mobifon.bg след като влезе в профила си през използвана връзка <ВХОД> с електронен адрес/потребителско име и парола.

2.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона <КУПИ> достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница.

2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона <ПРОДЪЛЖИ>. В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема по подразбиране  адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема, в противен случай не може да завърши своята поръчка.

2.6. При направена поръчка, същата се регистрира и ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочения от него в регистрацията електронен адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълнението и. До потвърждението на поръчката, което става с изпращане на имейл за изпратена поръчка, ТЪРГОВЕЦЪТ е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия за което уведомява ползвателя с имейл.

2.7. При направена и регистрирана поръчка с модел от стока, чиято единична стойност е под двайсет лева, същата може да се анулира от ТЪРГОВЕЦА.

2.8. При  регистрирана поръчка с над три броя от модел от съответната стока/артикул, ТЪРГОВЕЦА ще потвърди разрешеното количество. За потвърждение или не на останалите бройки ПОЛЗВАЕЛЯ ще получи допълнително съобщение.

2.9. При некоректно и/или неточно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

2.10. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца с имейл за изпратена поръчка, от което произтича задължение за плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯТ за закупената от него стока онлайн.

2.11. Регистрираният ПОЛЗВАТЕЛ има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени във времето назад от него покупки и актуални поръчки.

2.12. Всички стоки, включително тези в акции, промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

2.13. При изчерпана наличност на поръчани продукти ТЪРГОВЕЦЪТ задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

2.13. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото  да отмени поръчка при нарушение на някое от настоящите общи условия, като за това уведоми своевременно ПОЛЗВАТЕЛЯ.

2.14. На постъпили писмени запитвания и мнения през формата за контакти на ТЪРГОВЕЦА се издава становище или отговор на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършена проверка, в срок от 14 работни дни.

2.15. При заведена рекламация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да приведе стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 30 работни дни, считано от момента, в който ТЪРГОВЕЦА физически получи стоката за рекламацията.

2.16 При възникване на спор, можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)- помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите на адрес: https://kzp.bg/. При възникване на спор свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС)

3. МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1.  ПОЛЗВАТЕЛЯТ има възможност за избор да заплаща поръчаната стока чрез:

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността на закупената стока, с включена цена за доставка /с изключение когато е обявена акция за безплатна доставка/.

3.4. Чрез доброволно избран метод за плащане ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.5. В зависимост от избраният начин за плащане, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/.

3.6. Поръчки с метод на плащане на Кредит, постъпват за разглеждане и одобрение към съответната кредитна компания. След издаване на становище за одобрение на стоков кредит, служител на ТЪРГОВЕЦА  се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ и уточнява детайли за доставката на стоката с придружаващият пакет документи за подпис. ПОЛЗВАТЕЛЯТ подготвя предварително копие на лична карта, заверено лично от него с подпис и „Вярно с оригинала“, което предава на куриера заедно с подписаните документи.

3.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да избере повече от един артикул или група стоки с обща стойност равна на минималния праг на кредитиране за всяка отделна компания.

4. ДОСТАВКА

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения или чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА. При личен избор на куриерска фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ, с която ТЪРГОВЕЦЪТ няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.

4.3. Цената за доставка, е включена в общата стойност на стоката, освен когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

4.4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя поръчаните от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки и до офис на куриерската фирма, с която търговеца има договорни отношения, в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ е избрал този метод на доставка. Доставката се изчислява автоматично при завършване на поръчката, като включва и сумата начислена като такса за наложен платеж от куриерската фирма. ТЪРГОВЕЦЪТ използва услугите на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Стойността на доставката за територията на Република България на куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС се определя по нейни общи условия, които всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да открие на техния уеб сайт. Стойността на доставката на стоки е винаги с включена и задължителна застраховка на пратката. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на всеки ПОЛЗВАТЕЛ фиксирана отстъпка от формиралата се крайна сума за доставка на стоката, която е в размер на 30% и автоматично бива приспадната от крайната сума за доставка.

4.5. Поръчаните и заплатени стоки се доставят на територията на Република България в рамките на 72 часа от момента на поръчката, като доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери всеки ден е в рамките на 72 – 96 часа.

4.6. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици на куриерската фирма за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато се извършват доставки от куриерската фирма, с която ТЪРГОВЕЦА осъществява доставката на стока на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

4.7. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

4.8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

4.9. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ информация по електронна поща за изпращането на стоките и за движението на доставката (номер на товарителница и връзка за проследяване на пратката) в деня, в който стоките са предадени на куриерската фирма, с която ТЪРГОВЕЦА доставя своите стоки.

4.10. В случай, че поръчаната от ПОЛЗВАТЕЛЯТ стока не е налична, ТЪРГОВЕЦА уведомява за това ПОЛЗВАТЕЛЯ в срок до 5 работни дни след получаване на поръчката. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

4.11. В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, ПОЛЗВАТЕЛЯТ изисква от ТЪРГОВЕЦА доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако ТЪРГОВЕЦЪТ не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, ПОЛЗВАТЕЛЯ има право да развали договора, като ТЪРГОВЕЦА възстановява на ПОЛЗВАТЕЛЯ всички заплатени суми, ако има такива.

4.12. Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от седем (7) дни. След изтичане на този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да анулира поръчката, като ще уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ за това в срок от три (3) дни.

4.13. За поръчки направени до адрес, стоките се предават на ПОЛЗВАТЕЛЯТ срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ), товарителница и разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ ТЪРГОВЕЦЪТ от задължението да издава касова бележка. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, Доставчикът, в лице на куриерската фирма, се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с ПОЛЗВАТЕЛЯ. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на ТЪРГОВЕЦЪТ и/или куриера (в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ не отговаря на позвъняването по телефона когато ПОЛЗВАТЕЛЯ не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който ПОЛЗВАТЕЛЯ следва да позвъни в срок от три (3) работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯ не позвъни на посочения в известието телефонен номер, в срок от три (3) работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от три (3) работни дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за това в срок от три (3) работни дни.

4.14. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

4.15. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име на ТЪРГОВЕЦА сумата по общата стойност за доставената стока, при избран метод на плащане наложен платеж.

4.16. В случай, че ПОЛЗВТЕЛЯТ откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и лицето, извършващо доставка я връща на ТЪРГОВЕЦА.

4.17. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от ТЪРГОВЕЦА върху ПОЛЗВАТЕЛЯТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

Доставката е валидна при следните условия:

Поръчки на стойност под 20.00 лева не се обработват. Цените за доставка не са валидни, когато ТЪРГОВЕЦЪТ е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

5. ГАРАНЦИЯ

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ получава заедно със стоката/стоките гаранционна карта от електронен магазин МОБИФОН, с която може да упражни правото си на гаранционно и сервизно обслужване до нейното изтичане!

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да види, прочете и попълни стандартно заявление за гаранционно обслужване.
Това, може да направите от тук : СВАЛИ ГО, РАЗПЕЧАТАЙ ГО, ПОПЪЛНИ ГО, ИЗПРАТИ ГО!

5.1. Гаранционни условия:

Окомплектовката и бройката на стоката/стоките се проверява при получаване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. На всеки ПОЛЗВАТЕЛ предоставяме право на „Преглед и тест“ за всяка пратка, като задължително това трябва да се случи в присъствието на служител на куриерската фирма, чрез която се осъществява доставката. Рекламации се установяват само и единствено в момента на предаването на пратката, в присъствието на служител на куриерската фирма, чрез която се осъществява доставка, към ПОЛЗВАТЕЛ или упълномощено лице от него, който е заявил и очаква продукт от електронен магазин МОБИФОН. Рекламации след това няма да бъдат приемани и уважавани, затова най-учтиво молим всички ПОЛЗВАТЕЛИ да проверяват щателно и внимателно всяка една пратка, която получават от електронен магазина МОБИФОН и ако открият и/или забележат нередност, веднага да сигнализират на електронен магазин МОБИФОН, за да може да се вземе адекватно решение, преди да е настъпило плащането на пратката!
Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в оторизиран и гаранционен сервиз на производителят на конкретната марка за България, като за неизправност причинена по вина на ПОЛЗВАТЕЛЯ и/или механични повреди, ТЪРГОВЕЦА не поема отговорност и прекратява гаранционната поддръжка.
ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен при рекламация да предостави продукта обратно на ТЪРГОВЕЦА в ПЪЛНАТА му окомплектовка.
Гаранцията отпада и в случаите на:

При възникване на гаранционен проблем: Свържете се с офиса на електронен магазин МОБИФОН, за да ви бъде указаното нужното съдействие. Гаранционна карта се издава само и единствено чрез физически документ от фирма Мобифон БГ ЕООД, като всеки ПОЛЗВАТЕЛ я получава заедно с всеки закупен продукт от електронен магазин МОБИФОН. При загуба на гаранционната карта, гаранцията отпада и гаранционно обслужване не може да бъде указано, затова най-учтиво съветваме всички наши ПОЛЗВАТЕЛИ да запазят и съхранят внимателно своята гаранционна карта. Гаранция може да бъде отказана е следните случаи: Неправилна експлоатация, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по предназначение, опит за ремонтиране в нелицензиран сервиз от производителя.

6. СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отстраняването на повреди по гаранционна стока/стоки се извършва само и единствено в оторизирани от производителят сервизи. При невъзможност да бъде отстранен дефект на даден стока/стоки, същата се заменя с нова или се възстановява цялата сума на дадения продукт, без разходите по транспорт! Ако стоката/стоките не са в производство се заменят с аналогичен, с не по-слаби параметри от дефектиралата или се възстановява цялата сума на дадената стока/стоки, без разходите по транспорт! Законовият срок за отстраняването на повреди по гаранционна стока/стоки е тридесет (30) работни дни, които започват да се считат от датата на получаване на стоката/стоките в оторизиран и гаранционен сервиз на конкретния производител за България!
Сервизното обслужване отпада и в случаите на:

При възникване на гаранционен проблем: Свържете се с офиса на електронен магазин МОБИФОН, за да ви бъде указаното нужното съдействие. Гаранционна карта се издава само и единствено чрез физически документ от фирма Мобифон БГ ЕООД, като всеки ПОЛЗВАТЕЛ я получава заедно с всеки закупен продукт от електронен магазин МОБИФОН. При загуба на гаранционната карта, гаранцията отпада и гаранционно обслужване не може да бъде указано, затова най-учтиво съветваме всички наши ПОЛЗВАТЕЛИ да запазят и съхранят внимателно своята гаранционна карта. Гаранция може да бъде отказана е следните случаи: Неправилна експлоатация, поливане с течности, удар или изпускане, преправяне или използване на устройството не по предназначение, опит за ремонтиране в нелицензиран сервиз от производителя.

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да види, прочете и попълни стандартно заявление за гаранционно обслужване.
Това, може да направите от тук : СВАЛИ ГО, РАЗПЕЧАТАЙ ГО, ПОПЪЛНИ ГО, ИЗПРАТИ ГО!


Задължителна информация по ЗЗП Териториален обхват: Република България Съгласно чл. 119 от ЗЗП независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;

Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

(1) (Нова ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

(4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Чл. 115.

(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.


7. РЕКЛАМАЦИЯ

Всеки наш бъдещ и/или настоящ ПОЛЗВАТЕЛ, закупил стока/стоки от електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, може да упражни правото си на рекламация, но само и единствено при спазването на определени условия, определени от фирма Мобифон БГ ЕООД, които са изложени по-долу в съответни точки.

7.1. Грешна стока:
При получаването на стока/стоки в офис на куриерска фирма Еконт Експрес, с която електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, осъществява доставките на своите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ или при доставка на адрес на своите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ от служител на куриерска фирма Еконт Експрес, ПОЛЗВАТЕЛЯ установи само и единствено след опцията „Преглед и тест“, която е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА и ОСНОВНА част от всяка една пратка на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, че му е доставена ГРЕШНА СТОКА/СТОКИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и МОМЕНТАЛНО в присъствието на куриер на куриерска фирма Еконт Експрес, трябва да се свърже и да уведоми служител на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, че има проблем по време на предаването на неговата пратката. Ако това НЕ БЪДЕ СПАЗЕНО от страна на нашите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ, електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, няма да приеме и/или да уважи претенции от страна на своите ПОЛЗВАТЕЛИ. Именно затова съветваме всички ПОЛЗВАТЕЛИ на момента да потърсят съдействие от служител на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, а ако не успея и/или е невъзможно да се свържат с такъв, ще ги посъветваме да НЕ ПРИЕМАТ пратката, докато не установят връзка със служител на фирмата и казусът им не бъде разгледан, коментиран и разрешен, така че и двете страни да бъдат доволни. Ако нашите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ не съобщят за проблем, по време на приемането на своите пратки, при посочените по-горе условия, електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, НЯМА ДА УВАЖИ и ДА ПРИЕМЕ рекламации от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ!

7.2. Повредена/Разопакована/Счупена стока: При получаването на стока/стоки в офис на куриерска фирма Еконт Експрес, с която електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, осъществява доставките на своите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ или при доставка на адрес на своите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ от служител на куриерска фирма Еконт Експрес, ПОЛЗВАТЕЛЯ установи само и единствено след опцията „Преглед и тест“, която е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА и ОСНОВНА част от всяка една пратка на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, че му е доставена ПОВРЕДЕНА/РАЗОПАКОВАНА/СЧУПЕНА СТОКА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и МОМЕНТАЛНО в присъствието на куриер на куриерска фирма Еконт Експрес, трябва да се свърже и да уведоми служител на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, че има проблем по време на предаването на неговата пратката. Ако това НЕ БЪДЕ СПАЗЕНО от страна на нашите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ, електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, няма да приеме и/или да уважи претенции от страна на своите ПОЛЗВАТЕЛИ. Именно затова съветваме всички ПОЛЗВАТЕЛИ на момента да потърсят съдействие от служител на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, а ако не успея и/или е невъзможно да се свържат с такъв, ще ги посъветваме да НЕ ПРИЕМАТ пратката, докато не установят връзка със служител на фирмата и казусът им не бъде разгледан, коментиран и разрешен, така че и двете страни да бъдат доволни. Ако нашите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ не съобщят за проблем, по време на приемането на своите пратки, при посочените по-горе условия, електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, НЯМА ДА УВАЖИ и ДА ПРИЕМЕ рекламации от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ!

7.3. Счупен/Повреден/Несъответстващ/Липсващ аксесоар: При получаването на стока/стоки в офис на куриерска фирма Еконт Експрес, с която електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, осъществява доставките на своите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ или при доставка на адрес на своите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ от служител на куриерска фирма Еконт Експрес, ПОЛЗВАТЕЛЯ установи само и единствено след опцията „Преглед и тест“, която е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА и ОСНОВНА част от всяка една пратка на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, че му е доставена СЧУПЕН/ПОВРЕДЕН/НЕСЪОТВЕТСТВАЩ/ЛИПСВАЩ АКСЕСОАР, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и МОМЕНТАЛНО в присъствието на куриер на куриерска фирма Еконт Експрес, трябва да се свърже и да уведоми служител на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, че има проблем по време на предаването на неговата пратката. Ако това НЕ БЪДЕ СПАЗЕНО от страна на нашите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ, електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, няма да приеме и/или да уважи претенции от страна на своите ПОЛЗВАТЕЛИ. Именно затова съветваме всички ПОЛЗВАТЕЛИ на момента да потърсят съдействие от служител на електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, а ако не успея и/или е невъзможно да се свържат с такъв, ще ги посъветваме да НЕ ПРИЕМАТ пратката, докато не установят връзка със служител на фирмата и казусът им не бъде разгледан, коментиран и разрешен, така че и двете страни да бъдат доволни. Ако нашите бъдещи и/или настоящи ПОЛЗВАТЕЛИ не съобщят за проблем, по време на приемането на своите пратки, при посочените по-горе условия, електронен магазин МОБИФОН, който е собственост на фирма Мобифон БГ ЕООД, НЯМА ДА УВАЖИ и ДА ПРИЕМЕ рекламации от страна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ!

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА В ЧЕТИРИНАДЕСЕТ (14) ДНЕВЕН СРОК

8.1. Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за ТЪРГОВЕЦЪТ начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от ПОЛЗВАТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Всички транспортни разходи по връщането на стоката, както и сумата от наложения платеж (ако има такъв) са изцяло за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката – стоката не трябва да е отваряна, стоката не трябва да е ползвана; стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери.

8.3. ТЪРГОВЕЦЪТ няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива със следи от прекомерно използване, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

8.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

8.5. Връщането на стоки от ПОЛЗВАТЕЛЯТ става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес посочен от ТЪРГОВЕЦА, само и единствено, след ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДВАРИТЕЛНО уведомление.

8.6. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ в четиринадесет (14) дневен срок, считано от датата на доставка на стоките и върнатите стоки уговарят на условията залегнали в т.8.2 по-горе, ТЪРГОВЕЦА се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от четиринадесет (14) РАБОТНИ ДНИ, считано от датата, на която е получил стоката от ПОЛЗВАТЕЛЯ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отложи възстановяване на заплатената сума до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства на ТЪРГОВЕЦА, че стоката/стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, което от двете събития е настъпило по-рано.

8.7. На основание на чл.55 ал.4 от ЗЗП, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ намалената стойност на закупената стока. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отбие от заплатената сума от 5% до 65% и да възстанови на ПОЛЗВАТЕЛЯ остатъчната стойност, когато стоката е в лош търговски вид (нарушена, нецялостна или липсваща опаковка), когато стоката е със следи от износване или в непълния си комплект (липсващи аксесоари), а именно както следва:

8.8. АБСОЛЮТЕН ОТКАЗ от връщане, както за сервизно обслужване, така и за право на връщане в четиринадесет (14) дневен срок, се причислява всяка стока/стоки, която е изпратена към ТЪРГОВЕЦЪТ без първоначалната си оригинална опаковка от производителя на стоката/стоките.

8.9. За да върне стока/стоки на ТЪРГОВЕЦЪТ, ПОЛЗВАТЕЛЯ трябва да попълни електронен формуляр за връщане на стоката, който се намира на уеб сайта на ТЪРГОВЕЦА. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да види, прочете и попълни стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, като това може да направи от тук : СВАЛИ ГО, РАЗПЕЧАТАЙ ГО, ПОПЪЛНИ ГО, ИЗПРАТИ ГО!

8.10. След като ПОЛЗВАТЕЛЯТ попълни формуляра, което е посочен в предходната т.8.9 и се увери, че стоката/стоките, които ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно т.8.2 по-горе, то ПОЛЗВАТЕЛЯ трябва да се свърже с електронен магазин МОБИФОН, за да получи указания до къде трябва да бъде изпратен изготвения формуляр, който заедно със стоката/стоките, които ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да могат да бъдат върнати обратно до ТЪРГОВЕЦА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ не трябва да изпраща формуляра на електронна поща на електронен магазин МОБИФОН, а ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да го изпрати ЗАЕДНО със стоката/стоките, които ПОЛЗВАТЕЛЯ желае да бъде върната.

8.11. Връщането на стоките е изцяло отговорност на ПОЛЗВАТЕЛЯТ, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, до момента, в който нежеланата от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока пристигне при ТЪРГОВЕЦА.

8.12. Всички разходи по повод на връщането и/или замяна на стоките са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.13. В случай, че сумата е била заплатена с карта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е извършил плащането.

8.14. В случай, че сумата е била заплатена чрез банков превод по банков път, сумата ще бъде заплатена по посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯТ лична банкова сметка. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.15. В случай, че сумата е била заплатена при наложен платеж, сумата ще бъде заплатена по посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯТ офис на куриерската фирма, по която е получена и върната стоката/стоките. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за грешно посочен офис на куриерската фирма от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

8.16. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез SMS известие и/или по електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ (в случай, че е била предоставена такава) за извършеното възстановяване на заплатената сума.

9. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Всеки ПОЛЗВАТЕЛ, който е направил поръчка в електронен магазин МОБИФОН, има правото да я откаже. Единственото нещо, което е необходимо да направи, за да откаже поръчката си е да се свърже и да информира електронен магазин МОБИФОН за това свое желание. За улеснение на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя бързи и директни връзки, на които всеки ПОЛЗВАТЕЛ може да съобщи за своя отказ от вече направена поръчка:

Екипът на електронен магазин МОБИФОН разчита на коректно и лоялно отношение от всички свои настоящи и бъдещи ПОЛЗВАТЕЛИ, като разбира се ще Ви предложи същото такова.

10. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

10.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

10.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

10.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да осъществява контакт с ТЪРГОВЕЦА на настоящия уеб сайт.

10.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да закупи предлагана от ТЪРГОВЕЦА стока и да извършва плащания на закупените от електронния магазин стоки.

10.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

10.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

10.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

10.8. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

10.9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

10.10. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

10.11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на ТЪРГОВЕЦА.

10.12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва търговската марка на ТЪРГГОВЕЦА. ПОЛЗВАТЕЛЯТ отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

10.13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦЪТ

11.1. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

11.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.

11.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

11.4. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да отменя непотвърдени поръчки.

11.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

11.6. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането се задължава да изпрати поръчаната от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока и да прехвърли на ПОЛЗВАТЕЛЯ собствеността на заявената от него за покупка стока.

12. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

12.1. ТЪРГОВЕЦЪТ не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

12.2. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че ТЪРГОВЕЦЪТ се стреми да поддържа информацията актуална. ТЪРГОВЕЦЪТ прави необходимото да осигурява на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ непрестанен достъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

12.3. Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за ПОЛЗВАТЕЛЯТ, като опериращ в него и използващ неговите възможности. ТЪРГОВЕЦЪТ не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

12.4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за извършени действия от ПОЛЗВАТЕЛИ в нарушение на настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от ПОЛЗВАТЕЛИ на уеб сайта.

12.5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата система, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

12.6. ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че съдържанието публикувано на уеб сайта ще отговаря на очакванията на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

12.7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай, че поръчаната от ПОЛЗВАТЕЛЯ стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

12.8. Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел ПОЛЗВАТЕЛИТЕ да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния ПОЛЗВАТЕЛ, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, а също така и зрителните му възприятия и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

13. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

13.1. ТЪРГОВЕЦЪТ се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на ПОЛЗВАТЕЛИ и техните интереси.

13.2. Във връзка с ал.1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

13.3. С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между ТЪРГОВЕЦЪТ и конкретния ПОЛЗВАТЕЛ и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

13.4. В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

13.5. Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите (КЗП), които като помирителни комисии, се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

14. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

15. ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

– Комисия за защита на личните данни

– Комисия за защита на потребителите

16. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

16.1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация, която е качена на сайта, с изключение на снимки, които са предоставени на ТЪРГОВЕЦЪТ за целите на представянето на стоките, е изключителна собственост на ТЪРГОВЕЦА. Снимките, които са предоставени на ТЪРГОВЕЦЪТ за целите на представянето на стоките са изключителна собственост на лицата, с които ТЪРГОВЕЦЪА е сключил съответните договори. Използване на търговската марка на ТЪРГОВЕЦЪТ без негово съгласие е нарушение на законодателството.

16.2. Съдържанието на сайта на ТЪРГОВЕЦЪТ може да бъде използвано от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ само за лична, нетърговска употреба, с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

16.3. Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на ТЪРГОВЕЦА, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от ПОЛЗВАТЕЛЯ вреди.

16.4. Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

16.5. Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦЪТ.

16.6. Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на ТЪРГОВЕЦЪТ и последващо създаване на собствена база данни от ПОЛЗВАТЕЛЯ в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Всички съобщения и уведомления между ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯ се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

17.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

17.3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

17.4. Всички спорове между ТЪРГОВЕЦЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯ, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите (КЗП), които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

17.5. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

17.6. За допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с ТЪРГОВЕЦЪТ на: